ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ Сдружение

гр. Бургас, бул. Демокрация 104

КОД по КИД 94.99

Целите на сдружението са подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на онкоболните за лечение и грижи, съгласно националните и Европейските стандарти.

Карта