Металика Комерс ЕООД

гр. Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 108

КОД по КИД 46.77

Покупка на черни и цветни метали с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от опаковки, търговия с оръжия и боеприпаси и други.

Карта