ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - БУРГАС

гр. Бургас, ул. Райна Княгиня 11

КОД по КИД 85.59

Извънучилищно звено в системата на образованието осъществяващо специфичен учебно-възпитателен процес с деца и ученици. Чрез педагогически форми, обединени в три направления: “Научно-познавателно”, “Художествено-творческо” и “Спортно” обучението е насочено към личността на детето и ученика и създава условия за развиване на тяхната инициатива, увереност в собствените им сили и умения.

Карта