„Лемна Екоинвест-България“ АД

гр. Бургас, к-с Лазур бл. 146

КОД по КИД 20.13

Услуги в областта на екологията – провеждане на процедури свързани със ЗООС/преценки, доклоди по ОВОС, Екологични изследвания, срързани с нови инвестиционни предложения и промяна предназначението на земята, проектиране и изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води от малки населени места и предприятия от хранително-вкусовата промишленост /мандри, кланници, и др./, Анализ и оценка на вякакъв вид води/питейни, отпадъчни, морски и др./, отпадъци, почви, утайки чрез собствена акредитирана лаборатория, производство и продажба на реагенти за обработка на отпадъчни води и води от плувни басейни.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Услуги
  • изследвания на морски води и предпроектни проучвания осъществявани за японски фирми
  • за холандски фирми и фирми от Русия. / осъществявани са от дружеството всички морски изследвания свързани с газопроводите „Южен поток“ и „Турски поток“.

Карта