МУЛТИ-РЕЦИКЛИНК ООД

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 60

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Карта