„Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков – Бургас”ЕООД

гр. Бургас, к-с Лазур, парк Езеро

КОД по КИД 86.90

• Спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства.

• Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж.

• Психотерапия и психо-социална рехабилитация.

• Психиатрична и психологична експертна дейност.

• Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разсройства за нуждите на регистъра по чл.147, ал.1 от Закона за здравето.

• Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението.

• Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве.

• Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.

• Откриване на легла за диагностичен и лечебен престой.

• Предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.

• Извършване търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта