„Чистота” ЕООД

гр. Бургас, ул. Чаталаджа 34

КОД по КИД 38.21

Събиране и транспортиране на отпадъци, поддържане на чистотата на места за обществено ползване, обезвреждане на отпадъци в депа и други съоръжения, разделно събиране на отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване, експлоатация на депо „Братово” и Претоварна станция „Капчето”, почистване на септични ями и черпателни кладенци, експлоатация на обществени тоалетни, предоставяне на услуги на физически и юридически лица и други дейности, произтичащи от предмета на дейността, осъществвяване на строителен надзор, дейности по строителство, експлоатация на строително сметище, пункт за технически прегледи и автомивка.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта