"ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ" ЕАД

гр. Бургас, бул. Стефан Стамболов 120

КОД по КИД 71.12

Предмет на дейност:

 • териториално-устройствени планове на големи градски територии;
 • застроителни решения на зони и квартали със сложен териториално устройствен и юридически статут;
 • жилищни сгради;
 • училища, детски градини;
 • административни и офис сгради;
 • производствени сгради;
 • хотелски комплекси с цялата допълнителна инфраструктура за отдих и развлечение;
 • болнични комплекси;
 • кадастрални, трасировъчни планове, проекти за вертикална планировка, цифрови модели;
 • проекти за благоустрояване, озеленяване и ландшафтно оформление, изграждане на тръбни кладенци;
 • инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания – вкл.сондажни работи, водохващания;
 • всички видове проучвателни и проектни работи по укрепване на свлачищни територии и морски брегове, подложени на абразия – инженерногеоложки проучвания – конструктивен проект за укрепване – проект за благоустрояване на територията;
 • ел.мрежи, подстанции, възлови станции, трафопостове;
 • ВК мрежи, помпени станции, водоеми за питейни води, канални помпени станции;
 • Топлопреносни мрежи и абонатни станции.

Карта