„Комплексен онкологичен център-Бургас” ЕООД

гр. Бургас, бул. Демокрация 86

КОД по КИД 86.10

• активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
• периодично наблюдение, консултация и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
• регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
• създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри;
• създаване и поддъръжане на раков регистър за съответната територия, на осбслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър;
• промоция и превенция на онкологичните заболявания;
• информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
• експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
• научно-изследователска дейност в областта на онкологията;
• провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
• реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по медицинска онкология, лъчелечение и здравни грижи;
• осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
• извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.
 

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта