Дирекция „Регионална служба по заетостта” Бургас

гр. Бургас, бул. Янко Комитов 3, ет. 6

КОД по КИД 84.12

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Бургас е териториално поделение към Главна дирекция „Услуги по заетостта” на Агенцията по заетостта:

  • Координира, подпомага и обобщава дейността на дирекциите "Бюро по труда" в областите Бургас, Сливен и Ямбол;
  • Участва в разработването и изпълнението на областните стратегии за регионално развитие, както и в разработването и изпълнението на регионален план за действие по заетостта;
  • Участва в координирането, изпълнението и контрола на програми и проекти в областта на заетостта, финансирани от международни източници;
  • Взаимодейства с общините и ги подпомага при разработването и изпълнението на стратегии и планове за развитие в частта им по заетостта;
  • Анализира, изследва и прогнозира състоянието и развитието на регионалния пазар на труда

Карта